پزشکیان با درخواست کمک وارد انتخابات ریاست جمهوری شد
پزشکیان با درخواست کمک وارد انتخابات ریاست جمهوری شد
در درون همه افردی که علم و سواد دارند باید اقدام کنند نه آنان که هم حزبی هستند. کســی که قدرت به دســت می گیرد و پاسخگو نیست، برخالف سیاست ها عمل می کند. باید در داخل کشــور وحدت بین تمام دســته ها ایجاد کنیم و روندها برمبنای شایستگی باشد، نه اینکه افراد ناتوان براســاس ارتباط یا موارد دیگر، قدرت به دســت بگیرند و مشــکل ایجاد شود و پاسخگو نباشند. اگر می خواهیم مشکل مملکت حل شود، باید به دانشمندان و افراد توانمند متکی شویم.

مسعود پزشکیان نماینده مجلس و از چهره های شاخص اردوگاه اصالح طلبی به عنوان اولین نامزد رســمی این طیف سیاســی وارد میدان انتخاباتی ریاست جمهوری شد. او پس از ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور به برنامه ای خود برای ورورد به پاستور رونمایی کرد. او در این مورد به خبرنگاران گفت: »ضمن ابراز تاسف از حادثه ایجاد شده برای رئیس جمهوری، برای کمک به افزایش مشــارکت، وارد صحنه رقابت شــدیم. آنچه باید انجام دهیم، ارائه حرف ها و راه های جدید نیست، مشکل این است که حرف های رهبری و قانون برنامه را می گذاریم یک طرف و از خودمان حرف جدید می زنیم. آنچه
من می گویم، سیاســت های کلی ابالغی از سوی رهبری است و آنچه عمل می کنیم، همین است.« وزیر بهداشت دولت اصالحات با اشاره به موانع وســعه یافتگی ایران در سال های اخیر ادامه داد: »قرار بود کشور به جایگاه توسعه یافته در اقتصاد
و علم دســت پیدا کند. ما باید از سالمت و رفاه و تامین اجتماعی و فرصت های برابر و نهاد مستحکم خانواده و دوری از فقر و محیط زیســت مطلوب برخوردار باشیم. هرکدام از این بندها را نگاه کنید، می توانستیم جایگاه برتر را در منطقه داشته باشیم،
باید این کارها را می کردیم ولی نکردیم. باید سهم مردم در امور کشور افزایش پیدا می کرد ولی نشد. رفع تبعیض و نابرابری وظیفه ما بود ولی نشــد، امروز مناطق مختلف کشور برابراند؟ قانون برنامه باید اجرایی می شده، چرا نشده؟« این نمانیده ادوار مجلس شــورای اسالمی در همین مورد و با اشــاره به مشکالت و چالش های داخلی و خارجی اضافه کرد: »چرا این مشکالت حل نشده است؟ ما ۲ مشکل داریم، یکی در درون و یکــی در بیرون. در درون همه افردی که علم و
سواد دارند باید اقدام کنند نه آنان که هم حزبی هستند. کســی که قدرت به دســت می گیرد و پاسخگو نیست، برخالف سیاست ها عمل می کند. باید در داخل کشــور وحدت بین تمام دســته ها ایجاد کنیم و روندها برمبنای شایستگی باشد، نه
اینکه افراد ناتوان براســاس ارتباط یا موارد دیگر، قدرت به دســت بگیرند و مشــکل ایجاد شود و پاسخگو نباشند. اگر می خواهیم مشکل مملکت حل شود، باید به دانشمندان و افراد توانمند متکی شویم. در بیرون باید با دنیای بیرون ارتباط داشته باشیم.« او درباره مشورت با رییس دولت اصالحات برای اقدام به کاندیداتوری گفت: »با کســی مشــورت نکــرده ام، فعال که آمده ام امــا اصالح طلبان هنوز تصمیمی نگرفته اند.«پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس دوازدهم ، درپاسخ به سؤالی مبنی بر حمایت جبهه اصالحات از وی در انتخابات به ایرنا گفت: »امروز برای ثبت
نام در انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات کشــور خواهم رفت. جبهه اصالحــات در حال برگزاری جلسات و تعیین شاخص ها و نامزدهای مد نظر خود است و هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. من با حمایت خدا و مردم و با هدف و نیت
افزایش مشارکت در انتخابات ثبت نام می کنم.«پزشکیان در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان نامزد پوششی در انتخابات شرکت می کنید یا تا پایان کار خواهید ماند ادامه داد: »من در انتخابات می آیم که بمانم نه اینکه بیایم و کنار بکشم.«
او دربــاره حضــور رییس مجلــس در عرصه انتخابات ریاســت جمهوری اضافه کرد: »از برنامه آقای قالیباف برای ثبت نــام در انتخابات خبریندارم«.
مسعود پزشــکیان زاده ۱۳۳۳ ،سیاستمدار وپزشــک ایرانی اســت که به عنوان نماینده تبریز،آذرشهر و اسکو در دوره دوازدهم مجلس شورایاسالمی فعالیت می کند و در دوره های هشتم، نهم،دهــم و یازدهم نیز نماینده همین حوزه انتخابیه بوده است. او در دوره دهم، نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی بود و در دولت هشتم سمت وزیربهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی را برعهده داشت.

  • منبع خبر : روزنامه آرمان امروز