بنام جوانان و بکام دیگران
بنام جوانان و بکام دیگران

اداره ورزش و جوانان هیچ نسبتی با سبک زندگی و بینش جوانان امروز گچسارانی ندارد. اداره ورزش و جوانان در شهرستان گچساران، چنان در شاخه جوانان بی‌اهمیت و فاقد کارکرد است که کمتر کسی این اداره را «اداره ورزش و جوانان» خطاب می‌کند و به همان اداره نیم‌بند «ورزش» مشهور است. عبدالخانی از اداره ورزش […]

اداره ورزش و جوانان هیچ نسبتی با سبک زندگی و بینش جوانان امروز گچسارانی ندارد.

اداره ورزش و جوانان در شهرستان گچساران، چنان در شاخه جوانان بی‌اهمیت و فاقد کارکرد است که کمتر کسی این اداره را «اداره ورزش و جوانان» خطاب می‌کند و به همان اداره نیم‌بند «ورزش» مشهور است. عبدالخانی از اداره ورزش رفت، اما او نیز همچون روسای پیشین، نه فقط برای ورزش، بلکه برای شاخه «جوانان» اثری باقی نگذاشت که حتی در برداشتن یک قدم، از او یاد شود. محمد راهی، جانشین او در نقش سرپرست جدید این اداره، نیز سر زدن به باشگاه ها و اماکن ورزشی را کار روزمره خود می‌داند و درباره کارکرد این اداره تحت اختیارش در شاخه جوانان، تا امروز حتی یک جمله نگفته و یک وعده هم نداده است.

از ۱۳۸۹ که سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ادغام شدند، این ایده خام مطرح بود که وزارتخانه تازه‌تاسیس، دو سازمان سابق را به نهاد موثری تبدیل می‌کند. اما شاخه جوانان، فقط یک پسوند برای نام وزارت ورزش بود و شاید فقط بهانه‌ای برای جذب بودجه‌های بیشتر، که روشن نیست چه مسیری را برای بر باد دادن سرمایه‌ها طی می‌کند. عنوان «جوانان» پوشش‌دهنده مسائل فراگیری در جمعیت بزرگ جامعه جوان گچساران است، اما جز یک اسم، خبری از نقش این اداره مهم برای جوانان‌گچسارانی نیست.

آنچه به مثابه فعالیت‌های بخش جوانان این اداره در محدوده اخباری چندخطی منتشر می‌شود، هیچ نسبتی با سبک زندگی، اندیشه، بینش و خوی جوانان امروز گچسارانی ندارد.