عملیات اطفا حریق در گردنه الله اکبر گچساران توسط پرسنل بازنشسته سپاه/فیلم
عملیات اطفا حریق در گردنه الله اکبر گچساران توسط پرسنل بازنشسته سپاه/فیلم

آتش سوزی گردنه اله اکبر توسط پرسنل باز نشسته سپاه گچساران خاموش شد.

آتش سوزی گردنه اله اکبر توسط پرسنل باز نشسته سپاه گچساران خاموش شد.