افتخاری دیگر برای چهره برجسته قشقایی ها
افتخاری دیگر برای چهره برجسته قشقایی ها

دکتر محمود کریمی که اخیرا توانسته بود در انتخابات نظام پزشکی شیراز پیروز شود اینک به مجمع سازمان نظام پزشکی کشور معرفی شده است. لازم به ذکر است از این مجمع تعدادی برای شورای عالی انتخاب خواهند شد که این شورا هم ریاست نظام پزشکی کشور را انتخاب خواهد کرد. دکتر کریمی از چهره های […]

دکتر محمود کریمی که اخیرا توانسته بود در انتخابات نظام پزشکی شیراز پیروز شود اینک به مجمع سازمان نظام پزشکی کشور معرفی شده است.
لازم به ذکر است از این مجمع تعدادی برای شورای عالی انتخاب خواهند شد که این شورا هم ریاست نظام پزشکی کشور را انتخاب خواهد کرد.
دکتر کریمی از چهره های برجسته و برتر قشقایی ها می باشد که اخیرا توانسته موفقیت قابل توجهی در مجموعه نظام پزشکی به دست اورد.
ایشان که اصالتا گچسارانی است در سیاست هم نقش پررنگی ایفا کرده و همیشه در انتخابات گچساران از مدافعان منافع قشقایی ها بوده است.