بازنشستگان؛ چشم انتظارِ همسان سازی
بازنشستگان؛ چشم انتظارِ همسان سازی
همسان سازی قانونی اســت که در بودجه امسال منابع آن درنظرگرفته شده و باید اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه مراحل سه ساله اجرای همسان سازی به میزان 90درصد حقوق شــاغلین به سه بخش ۴0 درصد در ســال اول و دو بار افزایش ۳0 درصد در دو ســالبعدی تقســیم شده اســت.

در شــرایط اقتصــادی امروز، یکی از اقشــاری که ســطح حقوق شــان با ســطح تورم همخوانی نــدارد، بازنشســتگان هســتند، مســئله ای که مشــکالت معیشــتی بســیاری برای آنان ایجاد کرده اســت. این در حالی اســت که بازنشستگان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری همچنــان در انتظــار اجرای مرحله اول همسان ســازی حقوق خود هستند.
در همیــن زمینه، اظهارنظــر نایب رئیس مجلس در پاســخ به ســوال یکــی از نماینــدگان عضو فراکسیون کارگری پیرامون همسان سازی حقوق بازنشســتگان، ســواالتی را در میان بازنشستگان کشــوری و برخی دســتگاه های دیگــر پیرامون اجرای برنامه هفتم توســعه از ســال جاری ایجاد کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همــدان و نایب رئیس مجلــس دوازدهم پیرامون موضوع تأخیــر در اجرای قانون همسان ســازی حقوق بازنشســتگان، در اظهارنظری با اشــاره به تأیید منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در
بودجــه، اظهار کرده اســت: »در بودجه مبلغ ۵۰ هــزار میلیارد تومان برای همسان ســازی حقوق
بازنشســتگان پیش بینی شــده کــه باید اجرایی شود.«ایــن اظهارنظر درحالی مطرح می شــود که طبق
قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع الزم برای همسان سازی حقــوق بازنشســتگان در مرحلــه اول، از طریق
افزایــش یک درصد مالیات بــر ارزش افزوده باید فراهم می آمده و با توجه به اینکه بودجه در ســال
گذشــته برای امسال نگارش شــده، اجرای آن از ابتدای امسال شروع می شد، اما به دالیل گوناگون،
اجرای آن با گذشت سه ماه از سال به تاخیر افتادهاست.

در همین رابطه، ولی اســماعیلی، از طراحان طرح همسان ســازی و عضو کمیســیون اجتماعی در
مجلس یازدهم در توضیح علل تأخیر همسان سازیحقوق بازنشســتگان اظهار کرد: »همسان سازی
قانونی اســت که در بودجه امسال منابع آن درنظرگرفته شده و باید اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه
مراحل سه ساله اجرای همسان سازی به میزان ۹۰درصد حقوق شــاغلین به سه بخش ۴۰ درصد در
ســال اول و دو بار افزایش ۳۰ درصد در دو ســالبعدی تقســیم شده اســت. بنابراین طبق برنامه
هفتــم توســعه باید ۴۰ درصد آن بایــد از ابتدایامسال اجرا شود.«وی درباره تاخیــر دولت در اجرای این ۴۰ درصد
مرحله اول گفت: »براســاس برنامه منابع اجرای طرح همسان سازی همان ۱ درصد افزایش مالیات
بر ارزش افزوده اســت. پیگیری تا زمان حضور درمجلس یازدهم ما نشــان می دهــد که گویا منابع
آن ۱ درصــد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هنوز تحقق نیافته اســت. با این حال به نظر می رســد
از ابتدای ماه آینده باید اجرای همسان ســازی به همــراه پرداخت معوقات این چندماه )از فروردین
تا خرداد( باید شروع شود.

«اســماعیلی اضافه کرد: »پرداخــت مبالغ افزایشناشی از همسان سازی برای امسال به صورت گروه
به گروه و دســتگاه به دســتگاه نخواهد بود و کلیه بازنشســتگان صندوق کشوری باید یکجا مشمول
افزایش باشند. ســازمان تأمین اجتماعی نیز باید براســاس همین قانون عمل کنــد، اما بودجه آن
جدا از صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح است.

«عضو ســابق کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: »برنامه همسان ســازی حقوق بازنشستگان
کشــوری آیین نامه ای دارد که باید تدوین شــود و بــه نظر تاکنون باید تدوین شــده باشــد. ما بر
این بــاور بودیم کــه در همین دولت ســیزدهم و از ابتــدای ســال همسان ســازی در مرحله اول
اجرا شود.
خوشبختانه کلیه کاندیداها از سلیقه های مختلف بر این امر وفاق دارند که باید برنامه های دولت قبل
تا پایان دوره اجرای برنامه هفتم توســعه اجرا شود و بــه همین علت نگران اجرای همسان ســازی در
دولت های بعدی نیستیم.

  • منبع خبر : روزنامه آسیا