سد چمشیر مشکل زیست‌محیطی ندارد
سد چمشیر مشکل زیست‌محیطی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: ‌بعد از تشکیل دولت سیزدهم مسائل مختلفی توسط سمن‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی و افراد مختلف در زمینه مشکلات احتمالی کیفیت آب پشت سازه این سد مطرح شد. گزارش های ارزیابی زیست محیطی منطقه محل احداث سد چمشیر را بررسی کردیم و با دانشگاه‌های مختلف نیز نشست‌های مختلفی در این […]

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
‌بعد از تشکیل دولت سیزدهم مسائل مختلفی توسط سمن‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی و افراد مختلف در زمینه مشکلات احتمالی کیفیت آب پشت سازه این سد مطرح شد.

گزارش های ارزیابی زیست محیطی منطقه محل احداث سد چمشیر را بررسی کردیم و با دانشگاه‌های مختلف نیز نشست‌های مختلفی در این زمینه  داشتیم.

‌وزارت نیرو بعد از آبگیری سد در بهمن ۱۴۰۱ در قالب یک کار آزمایشی دریچه تحتانی را بست. نمونه‌هایی از آب پشت سد انجام شد، که در نهایت نتیجه‌گیری این بود که سد مشکلی ندارد.