تناقض در گفتار و عمل نمایندگان مجلس استان کهگلویه و بویراحمد/عزت یا ذلت؟
تناقض در گفتار و عمل نمایندگان مجلس استان کهگلویه و بویراحمد/عزت یا ذلت؟
عزت ادعای هرسه نماینده در موضوع بودجه چیست؟ ادعای آنها در بحث پروژه های ملی برای استان چیست؟/ کدامیک از نمایندگان دخالت کننده در عزل و نصب ها قربانی جدیت برخورد شورای نگهبان خواهد ش

شعار توخالی و بی معنای ” بازگشت عزت” یکی از شعارهای پربسامد در سال های اخیر عرصه سیاسی استان است که هر کسی از راه رسیده است ادعای عزت مداری و بازگشت عزت سر داده است . عزتی که نه تعریف آن مشخص شده است و نه مردم از قِبَل آن تفاوتی را با گذشته احساس می کنند که از قضا شرایط در تمام حوزه ها روز بروز بدتر نیز می شود.

البته اطرافیان هر سه نماینده استان در مجلس عزت و عزت مندی را محدود به معرفی و انتصاب مدیران کرده اند و با هر دخالت نمایندگان در یک انتصاب خیلی سریع این انتصاب را به عنوان نشانه ای از بازگشت عزت به مردم عنوان می کنند‌‌.

جالب اما آن که خود نمایندگان در گفت و گو با رسانه ها مورد آن از اساس منکر هر گونه دخالتی در عزل و نصب ها شده اند. حال سوال این است اگر نمایدگان در عزل و نصب ها نقشی ندارند و فارغ از کیفیت تغییرات که به نظر می رسد باید به روال همیشه یادش بخیر را برای مدیران گذشته به کار برد پس عزت ادعایی آنها کدام است؟

عزت ادعایی نمایندگان و مدیران در موضوع بودجه چیست؟ عزت ادعایی آنها در پروژه های ملی برای استان کدام است؟

بر کسی پوشیده نیست که این صحبت نمایندگان را در بهترین حالت باید عدم بیان واقعیت یا به تعبیر معمول دروغ گفتن از ترس تهدیدات شورای نگهبان دانست. باید منتظر ماند و دید در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ کدام نماینده دخالت کننده در عزل و نصب ها قربانی این جدیت در برخورد خواهد شد.

اما سوال همچنان باقی است اگر نمایندگان در عزل و نصب ها دخالت ندارند پس عزت مورد ادعا کدام است؟ و البته یک سوال اساسی و حقوقی دیگر که نیاز به تحلیل و واکاوی اساسی دارد آن است که اگر نماینده درعزل و نصب ها دخالت نکنند پس کار نماینده چیست و اختیار و قدرت وی که بعضا مورد حمایت بخشی زیادی از جامعه است کدام است؟ آیا کل کار نماینده به همان دریافت و تصویب افزایش حقوق و و مزایای نمایندگی توسط خودشان بر می گردد و یا تصویب قوانین بی خاصیتی مانند عدم تغییر ساعت که درنهایت نیز اجرایی نمی شود؟