جوان نخبه گچسارانی در ستاد مرکزی محسن رضایی مسئولیت گرفت
جوان نخبه گچسارانی در ستاد مرکزی محسن رضایی مسئولیت گرفت

دکتر حسن اسدی آرخلو طی حکمی بعنوان مشاور ستاد جوانان کشور محسن رضایی انتخاب شد. در ضمن دکتر اسدی از مشاوران فرماندهان سپاه و مهندس ارشد نفتی ست.

دکتر حسن اسدی آرخلو طی حکمی بعنوان مشاور ستاد جوانان کشور محسن رضایی انتخاب شد.

در ضمن دکتر اسدی از مشاوران فرماندهان سپاه و مهندس ارشد نفتی ست.