درز اطلاعات محرمانه معاملات بورس/ اخراج متخلفان با ورود سازمان بورس
درز اطلاعات محرمانه معاملات بورس/ اخراج متخلفان با ورود سازمان بورس

سخنگوی سازمان بورس: سازمان بورس در راستای اولین اقدام نظارتی خود، پس از انتشار غیرقانونی بخشی از اطلاعات محرمانه معاملات بازار سرمایه، افراد خاطی را اخراج کرد. همچنین این موضوع نزد مراجع قانونی برای مجازات متخلفین در حال پیگیری قرار دارد.

سخنگوی سازمان بورس:
سازمان بورس در راستای اولین اقدام نظارتی خود، پس از انتشار غیرقانونی بخشی از اطلاعات محرمانه معاملات بازار سرمایه، افراد خاطی را اخراج کرد.
همچنین این موضوع نزد مراجع قانونی برای مجازات متخلفین در حال پیگیری قرار دارد.