شورای شهر یا شورای شهرداری
شورای شهر یا شورای شهرداری

شورای شهر یا شورای شهرداری یکی از موضوعاتی که از ابتدای فعالیت شوراها در کشور ما مطرح بوده و کماکان هم وجود دارد حدود و وظایف و اختیارات شوراهاست. البته دراین رابطه لوایحی هم از طرف دولت به مجالس وقت ارسال گردیده اما به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسیده است.سوال و ابهام اساسی در اذهان […]

شورای شهر یا شورای شهرداری
یکی از موضوعاتی که از ابتدای فعالیت شوراها در کشور ما مطرح بوده و کماکان هم وجود دارد حدود و وظایف و اختیارات شوراهاست. البته دراین رابطه لوایحی هم از طرف دولت به مجالس وقت ارسال گردیده اما به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسیده است.سوال و ابهام اساسی در اذهان مردم این است که آیا با گذشت ۵ دوره از عمر شوراها آیا این نهاد که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است توانسته است نقش نظارتی خود را به معنی واقعی کلمه و مطابق انتظارات مردم ایفا کند یا خیر.به باور اهل فن و عموم مردم پاسخ منفی است. معتقدم بزرگترین مشکل در رابطه با شکل گیری این ذهنیت برداشت ، باور و ذهنیت نادرستی است که از ابتدا در افکار عمومی شکل و آن اینکه شوراها را منحصر به شهرداری کرده است.به عبارت دیگر مهمترین اشکال کار این است که مدیریت شهری را معادل با مدیریت شهرداری فرض کرده ایم.درحالی که مدیریت شهری مفهوم بسیار گسترده ای است که در برگیرنده همه عناصر درگیر در زندگی شهری شامل همه نهادها و بخش های اجتماعی فرهنگی ،اموزشی ،بهداشتی و زیر ساخت های شهری می باشد. سوء برداشت و عملکرد نادرست شوراها و تمرکز آنها بر شهرداری باعث شده است که امروز در جامعه گفته میشود شورای شهر نه شورای شهرداری.این خود بزرگترین اسیب و نقطه ضعف برای نهاد شوراست.شورای شهر نهادی برآمده از رای مستقیم مردم است.یک پارلمان محلی است و مثل مجلس شورای اسلامی نمایندگان شورا منتخبان مردم هستند و طبق قانون وظیفه دارد در همه امور مرتبط با شهر نظارت داشته باشد. تمام دستگاههای خدمت رسان شهری طبق قانون باید به شورای شهر پاسخگو باشند.متاسفانه با توجه به اینکه انتخاب شهردار توسط شورای شهر انجام میشود از ابتدا این تصور نادرست شکل گرفته است که شورا فقط و فقط باید بر شهرداری نظارت کند.در حالی که همانطور که گفته شد شورای شهر نهادی است که باید در خصوص کلیه موضوعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهر سیاست گذاری و نظارت داشته باشد.یکی از این حوزه ها شهرداری است نه همه ان.اگر قرار است شورای شهر شورای شهرداری باشد اساسا نیازی به این همه صرف وقت و هزینه های اقتصادی اجتماعی و زحمت و تنش های اجتماعی برای مردم در برگزاری انتخابات شورای شهر نیست.اگرقرار باشد وظیفه شورا صرفا نظارت بر شهرداری باشد میتوان با هزینه کمتری این کار را انجام داد.مثل دوران قبل از شوراها میتوان با ایجاد واحدی در فرمانداری ها بر عملکرد مالی شهرداری هم نظارت کرد.فلسفه وجودی شوراها تمرکز زدایی و واگذاری مدیریت شهر به مردم بوده است نه واگذاری مدیریت شهرداری.البته در رابطه برخی نقاط ضعف قانونی نیز وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد.بنابرین در شرایط فعلی که در آستانه انتخابات دوره ششم هستیم آنچه مهم است اینکه تجربه پنج دوره انتخابات شورا و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن برای مردم و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فرصت بسیار ارزشمندی فراهم آورده است.فرصتی برای پایان دادن به رویکرد فعلی.فرصتی برای گذر از نگاه سنتی به شورا و مدیریت شهری.فرصتی برای اعمال رویکردی نوین به مدیریت شهری.
نامزدهای محترمی که خود را در معرض رای مردم قرار داده اند باید بدانند وظیفه آنها صرفا انتخاب شهردار و نظارت بر شهرداری نیست. این افراد باید توان سیاست گذاری و کلان نگری و ایجاد انسجام در مدیریت یکپارچه شهری را داشته باشند.
نامزدهای محترم باید بدانند شهر یک موجود زنده و چند وجهی است.

نامزدهای محترم باید به این مهم واقف باشند که شهر مجموعه ای از خیابان ها و سازه ها و ابنیه فیزیکی نیست.
نامزدهای محترم باید بدانند چنانچه مورد اعتماد قرار بگیرند باید توان تعامل و هماهنگی با همه نهادهای خدمت رسان شهری را داشته باشند.از طرف دیگر شهروندان عزیز و انتخاب کنندگان محترم که در آستانه انتخاب ششم خود برای شورای شهر قرار گرفته اند باید افرادی را انتخاب کنند که واجد این ویژگیها باشند. با شعری از حضرت حافظ مطلب را به پایان میبرم
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

یادداشت: پروانه پناهپوری کاندیدای ششمین دوره شورای شهر دوگنبدان